دفتر مرکزی و کارخانه :

آدرس: جاده تبریز آذرشهر نرسیده به شهرک صنعتی رجائی روبروی پمپ CNG شهرک فراورده های گوشتی میهن خوراک

تلفن دفتر فروش :  4208026 (0411) – 4208097 (0411)

تلفن کارخانه :  4208074 (0411) – 4203835  (0411)

فاکس: 4208075 (0411)

پست الکترونیک :shoma@mihankhorak.com

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)

موضوع

پیغام