کسب برند الحلال

برگزیده اجلاس بزرگان زنجیره تامین غذای کشور

دارنده ایزو از شرکت CONAIPP ایتالیا

عضو گروه ICS ایتالیا