مشتري گرامي , بهترين دماي نگهداري سوسيس و کالباس در يخچال  دماي 4 درجه سانتي گراد (4+) و بهترين دماي نگهداري همبرگر و کباب در فريزر دماي منهاي 18 درجه سانتي گراد (18-) مي باشد.

حداکثر تاربخ مصرف سوسيس 30 روز و حداکثر تاريخ مصرف کالباس 45 روز مي باشد .